Københavns Off-Road Klub
4x4 og MC off-road i København og omegn

Jeep front

home

medlemmer

fotoalbum

kalender

links

information

Colored background image
KORK logo
Vedtægter for KORK

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Vanløse
d. 25. November 1990.

1. Klubbens navn er: Københavns Off-Road Klub
2. Klubbens formål er at skabe socialt samvær mellem off-roadkørere i København og omegn, samt undervise i motorlære, daglig vedligeholdelse, køreteknik, førstehjælp og skabe kontakt til ungdomsklubber og lignende foreninger.
3. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
4. Anmodning om medlemskab kan ske skriftligt eller telefonisk til klubbens kontaktmand m/k.
5 . Aktive medlemmer skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til mindst motorcykel kategori A.
6 . Ejendomsretten til klubbens ejendele opnås af aktive medlemmer efter ½ års medlemskab.
7. Passivt medlemskab er for folk, der ønsker at støtte klubben. Passive medlemmer opnår ingen ejendomsret og har ingen stemmeret til KORK's generalforsamling.
8. Udmeldelse for aktive medlemmer skal ske skriftligt, med mindst 30 dages varsel, til bestyrelsen.
9. For overtrædelse af klubbens vedtægter og gældende reglementer, er bestyrelsen bemyndiget til at kræve erstatning, idømme karantæne eller ekskludere medlemmer af klubben.
10. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen. Kontingent erlægges helårligt og opkrŠves d. 1. juli.
11 . Medlemmer, der ikke inden 15 dage efter bestyrelsens skriftlige krav, erlægger forfaldent kontingent, kan ekskluderes af klubben.
12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen 1 år ad gangen. Dog vælges formand og kasserer for 2 år ad gangen, formand i lige år og kasserer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med koordinator og øvrige poster, som den finder hensigtsmæssigt at oprette.
13 . Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler, dog kræver større indgreb i klubbens økonomi generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen holder møde, når den anser det for påkrævet, og er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til mødt. Klubben tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren, dog skal større udgifter forelægges den samlede bestyrelse.
14 . Klubbens regnskabsår er fra den 1.1. til den 31.12. regnskabet gennemgås af revisoren, der vælges på genneralforsamlingen for et år ad gangen.
15. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes den anden søndag i marts. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:
1 . Valg af dirigent
2 . Beretning om den afsluttede sæson.
3 . Regnskab.
4 . Planer for den kommende sæson.
5 . Indkomne forslag.
6 . Valg
7. Eventuelt.
16. alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog skal, såfremt blot et medlem kræver det, skriftlig afstemning foretages. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
17. På generalforsamlingen kan ethvert medlem, som har været medlem i mindst 3 måneder, personligt afgive sin stemme. Medlemmer der skylder kontingent, har ikke stemmeret.
18. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når 1/3 af klubbens aktive medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Indvarslingsfrist og måder er som ved ordinær generalforsamling.
19. Kun generalforsamlingen kan ændre disse vedtægter. Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 dele af de tilstedeværende aktive medlemmer stemmer herfor.
20 . Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves, at ¾ dele af de fremmødte aktive medlemmer, stemmer for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Ved opløsning af klubben, tilfalder klubbens ejendele og midler DORMCK til opbevaring i 6 måneder. Såfremt der inden for dette tidsrum ikke oprettes en ny klub, tilfalder samtlige ejendele og midler DORMCK.
21 . Et eksemplar af disse vedtægter skal udleveres til klubbens medlemmer ved indmeldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt tilstiles bestyrelsen mindst 10 dage forud.